You are currently viewing پرونده الحسن: شعبه پیش‌دادرسی ۱ با اعمال اصلاحاتی بر اتهامات آقای الحسن موافقت کرد

در روز 23 آوریل 2020، شعبه پیش‌دادرسی اولِ دیوان کیفری بین‌المللی، طی تصمیم محرمانه‌ایی با بخشی از درخواست دادستان مبنی بر اصلاح اتهامات آقای الحسن موافقت کرد. نسخه اصلاح‌ شده‌ی این تصمیم در آینده منتشر خواهد شد.

در این رای، شعبه چنین تصمیم گرفت که مدارکی را به مدارک موجود مثبته‌ی اتهامات تایید شده علیه آقای الحسن بیافزاید، که حاکی از وجود مبنای کلی برای یقین به مسئولیت وی نسبت به جرایم اتهامی هستند.

به همین خاطر اتهامات مربوط به جنایت علیه بشریت به نحوی تغییر کرد که شامل بردگی جنسی، آزار و اذیت و سایر رفتار غیرانسانی از جمله ازدواج اجباری نیز گشت؛ همچنین اتهامات مربوط به جنایات جنگی نیز به موارد زیر گسترش یافت: رفتار بیرحمانه، بردگی جنسی، تجاوز، هتک حرمت نسبت به کرامت انسانی، اجرای مجازات بدون آنکه رایی از سوی دادگاههای تشکیل یافته بر اساس قانون، که وجودشان برای تحقق دسترسی به تضمینات قضایی ضروری است، صادر شده باشد. سایر درخواست‌های دادستان در این خصوص مورد تایید قرار نگرفت.

پیشینه: حکم دستگیری آقای الحسن در روز 27 مارس 2018 صادر شد. وی در تاریخ 31 مارس 2018 به دیوان تحویل داده شد و در بازداشت دیوان است. جلسه رسیدگی برای تایید موارد اتهامی از 8 الی 17 ژوئیه 2019 برگزار شد. در تاریخ 30 سپتامبر 2019، شعبه پیش‌دادرسی ۱ تصمیم محرمانه‌ایی مبنی بر تایید اتهامات جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، که توسط دادستان علیه آقای الحسن مطرح شده بود، صادر کرد. نسخه اصلاح شده‌ی این تصمیم شعبه پیش‌دادرسی در تاریخ 13 نوامبر 2019 منتشر شد. در تاریخ 21 نوامبر 2019، شعبه دهم بدوی تشکیل شد و این شعبه مسئول رسیدگی به پرونده الحسن خواهد بود. رسیدگی به این پرونده در تاریخ 14 ژوئیه 2020 آغاز خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید