درباره انجمن

به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علمی حقوق بین‌الملل کیفری و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امورد آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های حقوق جرایم بین‌المللی و نهادها و ساز و کارهای قضایی کیفری فراملی و بین‌المللی، انجمن ایرانی حقوق بین‌الملل کیفری تشکیل شد.

انجمن ایرانی حقوق بین‌الملل کیفری

انجمن در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت، دارای شخصیت حقوقی است و رییس هیات مدیره آن، نماینده قانونی انجمن می‌باشد.