اساسنامه «انجمن ایرانی حقوق بین‌الملل کیفری»

ماده ۱- به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علمی حقوق بین‌الملل کیفری و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های حقوق جرایم بین‌المللی و نهادها و سازوکارهای قضایی کیفری فراملی و بین‌المللی، «انجمن ایرانی حقوق بین‌الملل کیفری» که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.
ماده ۲- انجمن، مؤسسه‌ای غیرانتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت، دارای شخصیت حقوقی است و رییس هیأت مدیره آن، نماینده قانونی انجمن می‌باشد.
ماده ۳- مرکز انجمن در شهر تهران می‌باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن‌های علمی، می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.
تبصره: هیأت مدیره می‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند، به شرط آن که موضوع در روزنامه رسمی کثیرالانتشار اعلام شود و به طور کتبی به اطلاع کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.
ماده ۴- انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدودی تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۵- به منظور نیل به هدف‌های مذکور در ماده ۱ این اساسنامه، انجمن اقدام‌های زیر را به عمل خواهد آورد:
۵-۱- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با حقوق بین‌الملل، حقوق کیفری، جرم‌شناسی و سازمان‌های بین‌المللی سروکار دارند.
۵-۲- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.
۵-۳- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.
۵-۴- ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی.
۵-۵- برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی.
۵-۶ انتشار کتب و نشریات علمی.

ماده ۶- عضویت به اَشکال زیر ممکن است:
۶-۱- عضویت پیوسته- مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق کیفری و جرم‌شناسی و حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق بشر و رشته‌های وابسته باشند، می‌توانند به عضویت پیوسته در آیند.
۶-۲- عضویت وابسته- اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت ۵ سال به نحوی در یکی از رشته‌های مذکور در بند ۱-۶ شاغل باشند.
۶-۳- عضویت دانشجویی- کلیه دانشجویانی که در رشته‌های حقوق و علوم سیاسی و روابط بین‌الملل به تحصیل اشتغال دارند.
۶-۴- عضویت افتخاری- شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه حقوق و رشته‌های مرتبط با فعالیت انجمن حایز اهمیت خاص باشد یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های موثر و ارزنده‌ای نموده باشند.
۶-۵- عضویت مؤسساتی (حقوقی)- سازمان‌هایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند، می‌توانند به عضویت انجمن در آیند.
تبصره ۱: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در بند ۶-۱، می‌توانند با تصویب هیأت مدیره به عضویت پیوسته انجمن در آیند.
تبصره ۲: عضویت مؤسساتی (حقوقی) به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.
ماده ۷- هر یک از اعضا، سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
تبصره ۱: پرداخت حق عضویت، هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.
تبصره ۲: اعضای افتخاری انجمن، از پرداخت حق عضویت معاف هستند.
ماده ۸- عضویت در یکی از موارد زیر پایان می‌پذیرد:
۸-۱- استعفای کتبی
۸-۲- عدم پرداخت حق عضویت سالانه
تبصره: تأیید پایان عضویت با هیأت مدیره است.

ماده ۹- ارکان اصلی عبارتند از:
الف: مجمع عمومی
ب: هیأت مدیره
پ: بازرس
الف: مجمع عمومی
ماده ۱۰- مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.
۱۰-۱- مجمع عمومی عادی سالی یک بار تشکیل می‌شود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرا معتبر است.
۱۰-۲- مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد ضروری با دعوت هیأت مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می‌شود.
۱۰-۳- در صورتی که در دعوت نخست، جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می‌شود و با تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت. در ضمن، اخذ آرا می‌تواند به صورت مکاتبه‌ای، بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط هیأت مدیره تدوین می‌شود، انجام شود.
تبصره ۱: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی، به صورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.
تبصره ۲: یک سوم اعضای پیوسته می‌توانند به طور مستقیم اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند، مشروط بر این که هیأت مدیره و نیز بازرس انجمن، به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره یا بازرس تصریح نمایند.
تبصره ۳: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی، منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است.
تبصره ۴: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده، همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آرا معتبر است.
ماده ۱۱- وظایف مجامع عمومی
الف: مجمع عمومی عادی:
– انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس (بازرسان در صورت وجود بیش از یک بازرس اصلی)
– تصویب خط مشی انجمن
– بررسی و تصویب پیشنهادهای هیأت مدیره و بازرس (بازرسان)
– تعیین میزان حق عضویت
– عزل هیأت مدیره و بازرس (بازرسان)
– بررسی و تصویب ترازنامه و صورت‌حساب درآمدها و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن
ب: مجمع عمومی فوق‌العاده:
– تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
– تصویب انحلال انجمن
تبصره ۱: جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده با حضور نماینده تام‌الاختیار کمیسیون انجمن‌های علمی ایران رسمیت می‌یابد.
تبصره ۲: مجامع عمومی توسط هیأت رییسه‌ای مرکب از یک رییس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شوند.
تبصره ۳: اعضای هیأت رییسه، با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.
تبصره ۴: اعضای هیأت رییسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیأت مدیره و بازرس کاندید کرده‌اند.
ب: هیأت مدیره
ماده ۱۲- هیأت مدیره انجمن، مرکب از پنج عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل است که هر سه سال یک بار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند.
۱۲-۱- هیچ یک از اعضا نمی‌تواند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیأت مدیره انتخاب شود.
۱۲-۲- حداکثر دو عضو مشمول بند ۱-۱۲، در صورت کسب بیش از سه چهارم آرای حاضرین در جلسه می‌توانند برای یک دوره دیگر به عضویت هیأت مدیره در آیند.
۱۲-۳- عضویت در هیأت مدیره افتخاری است.
۱۲-۴- هیأت مدیره حداکثر تا ده روز پس از انتخاب شدن، تشکیل جلسه داده و با رای کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می‌نماید.
۱۲-۵- کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رییس هیأت مدیره و یکی دیگر از اعضای این هیأت به انتخاب رییس هیأت مدیره، همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رییس هیأت مدیره و یا یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره که از طرف رییس هیأت مدیره به او تفویض اختیار شده، معتبر است.
۱۲-۶- هیأت مدیره موظف است بر حسب نیاز یک بار در ماه تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوت‌نامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه روز است.
۱۲-۷- جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.
۱۲-۸- کلیه مصوبه‌های هیأت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورت‌جلسه‌های هیأت مدیره نگهداری می‌شود.
۱۲-۹- شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسه‌ها ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیأت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
۱۲-۱۰ در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیأت مدیره، عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.
۱۲-۱۱ شرکت بازرس (بازرسان) در جلسه‌های هیأت مدیره بدون داشتن حق رای مجاز است.
ماده ۱۳- هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن می‌باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
۱۳-۱- اداره امور جاری انجمن بر طبق اساسنامه و مصوبه‌های مجمع عمومی.
۱۳-۲- تشکیل گروه‌های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آن‌ها.
۱۳-۳- هیأت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است، انجام دهد.
۱۳-۴- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آن‌ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجام دارا می‌باشد.
۱۳-۵- تهیه گزارش سالانه و تنظیم ترازنامه مالی و صورت‌حساب درآمدها و هزینه‌های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارایه به مرجع نظارت در موقع مقرر.
۱۳-۶- اقامه دعوی و پاسخ‌گویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر.
۱۳-۷- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی.
۱۳-۸- اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چارچوب وظایف انجمن.
۱۳-۹- جلب هدایا و کمک‌های مالی.
۱۳-۱۰- اهدای بورس‌های تحقیقاتی و آموزشی.
۱۳-۱۱- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
۱۳-۱۲- ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
۱۳-۱۳- هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر ۴ ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورت‌جلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن‌های علمی ارسال نماید.
تبصره: هیأت مدیره پیشین تا تأیید هیأت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسوولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.
ج: بازرس (بازرسان)
ماده ۱۴- مجمع عمومی عادی، یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی‌البدل برای مدت سه سال انتخاب می‌نماید.
تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بدون مانع است.
ماده ۱۵- وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:
۱۵-۱- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
۱۵-۲- بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی
۱۵-۳- گزارش هر گونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیأت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرار گیرد.

ماده ۱۶- انجمن می‌تواند گروه‌ها و کمیته‌های زیر را تشکیل دهد تا بر اساس شرح وظایفی که از سوی هیأت مدیره برای آن‌ها تعیین می‌شود به فعالیت بپردازند:
۱- گروه‌های تخصصی
۲- کمیته آموزش و پژوهش
۳- کمیته انتشارات
۴- کمیته آمار و اطلاعات
۵- کمیته پذیرش و روابط عمومی
۶- کمیته گردهمایی‌های علمی
الف: انجمن مجاز به تشکیل گروه‌ها و کمیته‌های دیگری که بر حسب نیاز احساس می‌شود، نیز می‌باشد.

ماده ۱۷- منابع مالی انجمن عبارتند از:
۱۷-۱- حق عضویت اعضا
۱۷-۲- درآمدهای ناشی از ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای و فروش کتب و نشریات علمی
۱۷-۳- دریافت هدایا و کمک‌ها
۱۷-۴- کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف و موضوع ماده ۵ این اساسنامه خواهد شد.
ماده ۱۸- درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می‌شود.
ماده ۱۹- کلیه وجوه انجمن در حساب ویژه‌ای به نام انجمن نزد بانک‌های کشور نگهداری می‌شود.
ماده ۲۰- هیچ یک از مؤسسان یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آن‌ها نمی‌توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمایند.
ماده ۲۱- کلیه مدارک و پرونده‌های مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت‌های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت‌دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
ماده ۲۲- هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.
ماده ۲۳- انجمن، تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارند.
ماده ۲۴- در صورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع، هیأت تسویه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیأت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها، کلیه دارایی‌های منقول و غیرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.
ماده ۲۵- این اساسنامه مشتمل بر شش فصل، بیست و پنج ماده، چهل و هشت زیر ماده و هفده تبصره در جلسه مورخ مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.

اعضای هیأت مؤسس

ردیفنام عضو مؤسس
۱دکتر جمشید ممتاز
۲دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی
۳دکتر محمدعلی اردبیلی
۴دکتر محمدجواد شریعت باقری
۵دکتر حسین میرمحمدصادقی
۶دکتر ابراهیم بیگ‌زاده
۷دکتر امیرحسین رنجبریان
۸دکتر علی خالقی
۹دکتر فریدون جعفری
۱۰دکتر قاسم زمانی
۱۱دکتر بهزاد رضوی فرد

این اساسنامه در نخستین جلسه هیأت مؤسس «انجمن ایرانی حقوق بین‌الملل کیفری» به تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۷ به تصویب رسید.​

فایل PDF اساسنامه