اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره انجمن ایرانی حقوق بین‌الملل کیفری

دکتر فریدون جعفری

عضو اصلی

دکتر علی خالقی

عضو اصلی

دکتر محمدحسین رمضانی قوام آبادی

عضو علی‌البدل

دکتر صادق سلیمی

عضو اصلی

دکتر محمدعلی اردبیلی

عضو اصلی

دکتر باقر شاملو

بازرس اصلی انجمن

دکتر توحید شفیع‌زاده

عضو علی‌البدل