فراخوان

 

نظر به اینکه نخستین دوره انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان انجمن ایرانی حقوق بین الملل کیفری در اسفند سال جاری به پایان می رسد، از همه اعضای پیوسته انجمن دعوت می شود چنانچه داوطلب عضویت در هیأت مدیره انجمن هستند، درخواست خود را به پیوست پیشینه فعالیت های علمی- پژوهشی به صندوق پستی انجمن ایمیل نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید