اطلاعیه

 

بدینوسیله از همه اعضای پیوسته، وابسته و دانشجویی درخواست می شود نسبت به واریز حق عضویت سالانه (۱۴۰۰) خود اقدام نمایند. تمدید یا صدور کارت یا گواهی عضویت منوط به وصول تصویر رسید بانکی با قید نام و نام خانوادگی و شماره ملی متقاضی به آدرس ایمیل انجمن است.

 

انجمن ایرانی حقوق بین الملل کیفری

دیدگاهتان را بنویسید