از همه اعضای پیوسته انجمن ایرانی حقوق بین الملل کیفری دعوت می شود که در جلسه مجمع عمومی در تاریخ 1402/09/29 روز چهارشنبه رأس ساعت 16 در دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی، بلوار دانشجو حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

1- گزارش هیأت مدیره

2- برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن

3- تصمیم گیری درباره امور جاری انجمن

 

با توجه به اینکه آگهی نوبت دوم می باشد، این مجمع با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت می یابد. حضور و مشارکت اعضا در جلسه مسلما حاکی از احساس مسئولیت جمعی در پیشبرد اهداف انجمن خواهد بود.

لازم به ذکر است کارت عضویت کسانی که هنوز موفق به دریافت کارت عضویت نشده اند، در جلسه توزیع خواهد شد.

 

دبیرخانه انجمن

دیدگاهتان را بنویسید