از همه اعضای انجمن ایراین حقوق بین الملل کیفری دعوت می شود که در جلسه مجمع عمومی در تاریخ 1402/09/08 روز چهارشنبه رأس ساعت 16 در دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی، بلوار دانشجو حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

1- گزارش هیأت مدیره

2- برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن

3- تصمیم گیری درباره امور جاری انجمن

 

این مجمع با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت می یابد، در غیر این صورت مجمع عمومی (نوبت دوم) در تاریخ 1402/09/29 در همان ساعت و در همان مکان تشکیل می شود و با حضور تعداد اعضاء حاضر رسمیت خواهد یافت.

 

رئیس هیأت مدیره انجمن دکتر محمد علی اردبیلی

دیدگاهتان را بنویسید