You are currently viewing دادگاه توکیو

دادگاه های جنایات مربوط به جنگ توکیو که به طور رسمی به آن دادگاه بین المللی نظامی برای خاور دور[1]  (IMTFE) گفته می شود، با اعلامیه ویژه ژنرال داگلاس مک آرتور ، فرمانده عالی قدرت های متفقین (SCAP) ، در 19 ژانویه 1946 تاسیس شد. وی 11 قاضی این دادگاه را نیز منصوب کرد. دادگاه توکیو در اجرای منشور خود از استدلا‌ل دادگاه نورنبرگ _که در ژانویه 1946 اعلا‌م شده و در منشور نورنبرگ طراحی شده بود، پیروی کرد. در 19 ژانویه 1946 ، مک آرتور با صدور اعلامیه ویژه ای دستور داد تا یک دادگاه نظامی بین المللی برای خاور دور تشکیل دهند. در همان روز ، او همچنین منشور دادگاه بین المللی نظامی برای خاور دور[2] (CIMTFE) را تصویب کرد که چگونگی تشکیل آن ، جنایاتی را که باید در نظر گرفت و نحوه عمل دیوان را تعیین کرد. این منشور معمولاً از الگوی تعیین شده در محاکمات نورنبرگ پیروی می کرد و همچون دادگاه نورنبرگ تنها به محاکمه مجرمان اصلی جنگ می‌پرداخت.

در واقع دادگاه نظامی بین المللی برای خاور دور (دادگاه توکیو) پس از جنگ دوم جهانی در توکیو برای محاکمه رهبران ژاپنی در رابطه با جنایات مربوط به جنگ برگزار شد.در این محاکمات ، یازده مقام دادگاه که از متفقین بودند، بیست و هشت متهم ژاپنی که شامل نخست وزیران پیشین، وزیران دولت، رهبران نظامی، دیپلمات ها، و نظریه پردازان را به خاطر حمایت از ژاپن از تاریخ 1 ژانویه 1928 تا 2 سپتامبر 1945 ، برای تأمین  “سلطه نظامی ، دریایی ، سیاسی و اقتصادی بر آسیای شرقی ، اقیانوس آرام و اقیانوس هند متهم کردند.” این محاکمه به دلیل اتهامات پس نگرانه که در واقع اعمال مربوط تقریبا 20 سال پیش از تاسیس خود را محاکمه می کرد و ایرادات مربوط به آیین دادرسی ﺁن، در زمان  خودش بسیار مورد انتقاد قرار گرفته بود و هنوز هم این انتقادات مطرح می شود و در نهایت در نوامبر ۱۹۴۸ به پایان رسید. با این حال، این دادگاه تنها دادگاهی نبود که در ژاپن به جنایات مربوط به جنگ رسیدگی می کرد. در ماه های قبل از آغاز این دادرسی ها ، ژاپنی ها محاکمه داخلی  خود را شروع کرده بودند، به امید اینکه پیش از آن محاکمه ای توسط متفقین برگزار نشود. همچنین در سال 1949، پس از پایان کار دادگاه توکیو، آمریکایی ها دو دادگاه دیگر (Tamura and Toyoda) را در توکیو تشکیل دادند ، که به ریاست قضات متفقین نیز اداره می شد. با این حال ، در آن زمان اولویت های جدید جنگ سرد در نظر گرفته شده بود و تمایل متفقین برای پیگرد قانونی ژاپنی ها کاهش یافته بود، دادگاه Toyoda آخرین نوع از این نوع بود که در ژاپن برگزار شد.

نتیجه محاکمه‌های دادگاه نظامی‌بین‌المللی توکیو

در 29 آوریل 1946 کیفرخواستی علیه 28 ژاپنی صادر شد که در سه بخش شامل جرایم علیه صلح، قتل عمد و سایر جرایم جنگی، معاهداتی و جرایم علیه بشریّت تنظیم گردیده بود. دادگاه توکیو نیز فقط متهمان جرایم علیه صلح را تحت تعقیب قرار داد. در دادگاه توکیو شهادت 419 شاهداستماع شد و 779 شهادت‌نامه‌ کتبی مورد رسیدگی قرار گرفت. در طی دادرسی ، دو نفر از متهمان جان باختند و یک نفر دیگر از متهمان با توجه به وضعیت سلامتش قادر به مشارکت در محاکمه اش نبود. از 25 متهم باقی مانده ، 7 نفر به اعدام به وسیله طناب دار محکوم شدند. 16 نفر به حبس ابد، یک نفر به 20 سال حبس و یک نفر نیز به هفت سال حبس محکوم شد.

منابع

http://libguides.law.uga.edu/c.php?g=177176&p=1164581

https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199796953/obo-9780199796953-0182.xml

 

 

[1] . International Military Tribunal for the Far East

[2] . Charter of the International Military Tribunal for the Far East

دیدگاهتان را بنویسید